Sidor

lördag 29 april 2017

Sänkt skatt för pensionärer!

= Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare =

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. I Moderaternas kommande vårmotion ingår därför satsningar för att sänka skatten för pensionärer samt göra det mer lönsamt för äldre medarbetare att fortsätta arbeta. Det berättar Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, i en intervju med Sveriges Radio i dag.

Vi vill stärka ekonomin för pensionärer och för äldre medarbetare som fortsätter arbeta – alla de som gjort rätt för sig och varit med och byggt Sverige starkt. För alla som tjänar upp till ungefär 170 000 kronor om året jämnar vi ut skillnaden, så det inte är högre skatt på pension. Det är sjätte gången vi föreslår en skattesänkning för pensionärer, säger Ulf Kristersson.

Vill vi på längre sikt ha bra pensioner då måste fler människor jobba lite högre upp i åldrarna. För de mest erfarna medarbetarna gör vi det därför mer lönsamt att arbeta. Och samtidigt tar vi bort den speciella löneskatt som regeringen infört på pensionärer, så att det blir billigare att anställa pensionärer, betonar Kristersson.
Det här ingår i hela vår arbetslinje och tanken att fler, både yngre och äldre, ska jobba. Och det är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för 500 000 nya jobb och ta bort jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda, avslutar Ulf Kristersson.
Moderaterna satsar närmare 4 miljarder kronor per år för sänkt skatt för pensionärer och erfarna medarbetare:

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare tas bort för årsinkomster mellan 120 000 och 168 000 kronor. Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år. För inkomster över 168 000 kronor och upp till cirka 360 000 kronor sker en avtagande skattesänkning. Förslaget omfattar 1,45 miljoner pensionärer.

Sänkt skatt för seniora medarbetare
Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år. Det innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och att sysselsättningen ökar med mellan 1 000 till 4 000 personer.

Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare
Den särskilda skatt på äldre anställda som regeringen införde 2016 bör avskaffas.

Moderaternas satsningar för att stärka ekonomin för erfarna medarbetare och pensionärerLäs intervjun med Ulf Kristersson här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310- Posted using BlogPress from my iPad

M föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer. Lyssna på SR Ekot

Moderaterna föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310

torsdag 27 april 2017

Sluta diskriminera ridsporten skriver jag i Gefle Dagblad idag!

Det är inte rimligt att staten bestämmer vilken sorts friskvård som arbetsgivaren och medarbetaren tycker är lämpligt skriver jag i GD idag. Särskilt anmärkningsvärt är det att ridsport (!) inte räknas som friskvård.

Pressmeddelande; Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!


Pressmeddelande;  Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!
 

I Sverige har vi en lagstiftning om dubbdäck med datum som sannolikt är anpassade efter Stockholms klimatzon (läs partikelhalter på Hornsgatan) . Man ska enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Sverige är ett avlångt land med olika klimatförutsättningar i de olika landsändarna. Att endast ha ett datum som ska gälla i hela landet blir ett för trubbigt verktyg, då det i mitten av april kan råda vinter uppe i Norrland. Det visar inte minst det trafikkaos som uppstod i Gävleborg och stora delar av Sverige under veckan.

Lars Beckman har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturministern om hon är beredd att göra en översyn av lagen med anledning av det datum som finns inte fungerar som det var tänkt. Dels beroende på att bilister byter till sommardäck för tidigt och dels för att belastningen på Sveriges däckverkstäder blir för stor under kort tid.
 

- Jag tycker att en översyn av lagstiftningen vore på sin plats och att vi skulle kunna titta på Norges modell för dubbdäcksbyte. Där har man förlängt dubbdäckstillståndet två veckor i de nordligaste länen säger Lars Beckman (M) i en kommentar till ministerns besked.

 - Det är helt enkelt inte rimligt med ett datum i mitten av april i ett land där det inte är ovanligt att det förekommer halka snö och kyla till maj säger Lars Beckman vidare.

 
- Att ministern inte är beredd till en översyn av lagstiftning som går helt emot riksdagens nollvision för noll döda i trafiken är inte acceptabelt. En översyn kan ju visa om lagen fungerar som den var tänkt, och om den inte gör det, vilka åtgärder man ska vidta för att få en fungerande lag avslutar Lars Beckman.


Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborg

070 361 36 96
 

Ministerns svar i sin helhet bifogas:

 
Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn som dras av sådant fordon,  vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december– 31 mars när vinterväglag råder.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19) innebär att dubbade däck får användas den 1 oktober – 15 april och även längre än så när det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
 

Det är av största vikt att rätt däck används vid vinterväglag. Det senaste halvåret visar att det kan ske snabba omslag i väderleken. Det har varit kraftiga snöfall i Stockholm i början av november, halt väglag i delar av landet under påsken och en klass tvåvarning för snö i nordvästra Svealand och sydligaste Norrland i slutet av april. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen. I september 2016 antogs en nystart för Nollvisionen – ett intensifierat arbete för trafiksäkerhet i Sverige.  Redan i dag får dock dubbdäck användas när vinterväglag befaras.  Just nu planeras ingen översyn av däckbestämmelserna men jag följer utvecklingen noga.

 

Stockholm den 25 april 2017


 

Anna Johansson

 


 

måndag 24 april 2017

Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor!


Vi i Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor. Det är dags för S att ge besked. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn, skriver Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Jakob Forssmed på Svenska Dagbladets debattsida.

 

För att Sverige ska fungera behövs en skola som ger goda kunskaper, en tillgänglig vård med hög kvalitet och en omsorg som ger alla det stöd och hjälp som behövs i vardagen. Välfärd med hög kvalitet är något som vi garanterar varandra oavsett storlek på plånbok eller var du bor. Det ska vi värna.

 Sverige förändras, befolkningen blir äldre och det riskerar att bli färre som betalar den skatt som ska användas till välfärd för fler. Då krävs det mer än någonsin att vi använder våra gemensamma medel så bra som möjligt för att få den bästa möjliga kvaliteten. Här är de ideella och fristående krafterna inom välfärden avgörande. De går före och prövar ny teknik, jobbar med olika arbetsformer, tillför mervärden och driver utvecklingen inom skolan, vården och omsorgen framåt. Det ska vi ta till vara på – inte förbjuda och stänga ned. Vi tror att mångfald och valfrihet driver kvalitet – och är i sig en kvalitet eftersom vi är olika och har olika behov och önskemål.

Det är dags för Socialdemokraterna att ge ett besked om välfärden. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn om välfärdens långsiktiga villkor som garanterar såväl hög kvalitet som valfrihet och mångfald. Dessutom måste S ge besked om de vill införa ett skollotteri som regeringens skolkommission har föreslagit. Ett sådant förslag skulle kraftigt inskränka valfriheten.

 Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor, men i den ingår inte ett vinsttak eller ett skollotteri, som skulle ha långtgående konsekvenser för mångfald och valfrihet. Våra utgångspunkter för att garantera ordning och reda i välfärden är:

Nationella kvalitetskrav. Nationella kvalitetskrav för samtliga verksamheter inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven ska framför allt utgå från resultat och utfall. Kvalitetsuppföljningen ska i första hand fokusera på mätbara resultat, inte på att mäta insatta resurser. Kraven ska gälla både fristående och offentliga huvudmän.
  • Öppenhet och transparens. För att skapa förutsättningar för människor att göra bra val mellan alternativen inom välfärden krävs mer öppenhet och transparens. Alla föräldrar ska känna sig säkra på att skolan de väljer åt sitt barn håller god kvalitet.
  • Generell tillståndsplikt, samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden. En generell tillståndsplikt bör införas för att få bedriva skola, hälso- och sjukvård, omsorg och verksamhet inom socialtjänst och LSS. En del av tillståndsprocessen ska utgöras av ledningsprövning för offentlig verksamhet och ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter. Kraven bör så långt som det är möjligt vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.
  • Skärpta sanktioner. För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna behöver även dagens sanktioner skärpas och förstärkas. Sanktionerna ska gälla både fristående och offentliga huvudmän. Om en kommunal skola inte håller tillräckligt goda resultat kan kommunen ytterst förlora möjligheten att fortsätta driva den skolan.

Om regeringen avstår från att söka en bred samsyn och i stället lägger förslag mot riksdagens vilja och som inskränker valfriheten då är Alliansen beredd att använda de medel som finns i riksdagen för att hindra införandet.

 
Det är tydligt att Stefan Löfven är klämd mellan Jonas Sjöstedts villkor för Vänsterpartiets budgetstöd och en sansad debatt om vad välfärden faktiskt behöver. Det är olyckligt, men Stefan Löfven valde själv att försätta sig i den positionen när han tog makten med Vänsterpartiets stöd. Nu försöker Socialdemokraterna att både vara för och emot Reepalus utredning på samma gång. I samband med sin kongress har man givit besked om att stoppa vinster i all fristående välfärdsverksamhet, samtidigt som regeringsföreträdare har pekat ut att enbart skolan ska omfattas av ett vinsttak. Det är ohållbart.

Framtiden för skolor, vårdgivare och äldreboenden som drivs av fristående huvudmän rör framför allt barn, patienter, äldre och medarbetare. Det är människor i hela landet som drabbas av Socialdemokraternas oförmåga att ge besked i valfrihetsfrågan. Närmare 340 000 barn går varje dag till en förskola eller skola som drivs av en fristående aktör. Knappt hälften av alla vårdcentralsbesök sker i en privat verksamhet. Samtidigt får mer än 200 000 personer varje månad lön från en fristående utförare i skola, vård och omsorg.

 
Socialdemokraternas oförmåga att ge besked om välfärden försvagar Sverige. Små vårdgivare vågar inte anställa ny personal och verksamheter som hade kunnat växa stagnerar. Det är en direkt effekt av att Socialdemokraterna valt makten framför en bra välfärd.

 

När Socialdemokraterna nu har haft sin kongress och Reepalu snart lämnar sitt slutförslag har partiet ett utmärkt tillfälle att ge sitt svar på hur välfärden ska se ut. Hundratusentals elever, patienter och anställda runt om i landet har rätt att få veta vad Socialdemokraterna vill ska hända med deras skola, vårdcentral eller arbetsgivare. Då bör även Stefan Löfven ge besked om han vill införa ett skollotteri som regeringens Skolkommission har föreslagit.

 

Alliansen har tagit ansvar och gemensamt givit besked om våra utgångspunkter för en långsiktig överenskommelse om välfärden. Vi har dessutom drivit genom flera av våra förslag i riksdagen. Valfrihet och mångfald har kommit för att stanna. Nu är det dags för S och Stefan Löfven att ge sina besked. Om regeringen väljer att lägga fram ett förslag mot riksdagens vilja kommer vi att rösta emot det. Sverige har inte råd med en politik som sätter ideologi framför en välfärd som fungerar.

 
Anna Kinberg Batra

partiledare (M)

Annie Lööf

partiledare (C)

 Jan Björklund

partiledare (L)


Jakob Forssmed

tf partiledare (KD)
lördag 22 april 2017

Seminarium om sjöfyllerilagen i Sveriges Riksdag. Känn dig varmt välkommen!


Den nya sjöfyllerilagen fyller snart sju år
– en rättsosäker lag som saknar legitimitet
och inte bidrar till sjösäkerheten?

Lagom till sommaren vill vi välkomna dig till ett spännande frukostseminarium om den nya sjöfyllerilagen som infördes för snart sju år sedan.

Ända sedan dess tillkomst har den världsunika lagen varit starkt kritiserad för att vara rättsosäker i tillämpningen, sakna legitimitet och inte minskat antalet allvarliga olyckor. Den nya sjöfyllerilagen kostar också samhället stora summor pengar, eftersom den är dyr att underhålla och har påverkat båt- och turistnäring negativt med intäktsbortfall som följd. Dessutom är påföljderna i jämförelse mycket hårda för små avsteg utanför lagens gräns. Allt fler röster höjs nu för att lagen måste utvärderas. Hur kan vi komma loss från grundet?

Tid: 17 maj klockan 07.30
Plats: Myntmatsalen, Sveriges Riksdag

Program:
07.30 Frukost
08.00 Jim Huzell, affärskonsult – Kort introduktion om vad frågan gäller.
Mats Edenius, professor – Vad vet vi om lagens effekter?
Ulf Hallström, tidigare chef för Sjöräddnings- och Beredskapsenheten på Sjöfartsverket - Hur bör
lagen utvärderas och vilka justeringar bör komma till för att främja säkerheten till sjöss?
André Persson, författare – Ett par smakprov från kommande bok ”Kustbevakningen - En berättelse
om myndigheten som gick på grund”
08.35 Diskussion och avslutande samtal
09.00 Seminariet slut

Meddela att du kommer till: lina.nygren@riksdagen.se

Om du kommer utifrån gäller följande – Ingång Riksgatan 1, där ska du anmäla dig till vakten. Medtag legitimation. Med anledning av att besökande måste passera riksdagens säkerhetskontroll, är det viktigt att du kommer i god tid.

Välkomna!
Maria Stockhaus (M)
Lars Beckman (M

fredag 21 april 2017

Företagsbesök på Durotapeter idag

Idag blir det företagsbesök på anrika Durotapeter i Gävle arrangerat av M Gävleföreningen under Gun Lundberg trygga ledning. Vi är 10 förtroendevalda som besöker företaget så god uppslutning! Ägaren och VD Björn Andersson brukar ha raka och ärliga synpunkter på aktuella samhällsfrågor så det blir ett intressant besök idag.