Sidor

onsdag 17 maj 2017

Mycket fakta kom fram på dagens seminarium om behov av utvärdering av sjöfyllerilagen

Mycket bra faktabaserad information om behov av utvärdering av den nya sjöfyllerilagen kom fram på vårt seminarium idag. Inte minst Ulf Hallström tidigare chef för sjöröddnings och beredskapsenheten på Sjöfartsverket hade mycket kloka åsikter om frågan sett från sjösäkerhetsaspekten.

Tack till alla som var med på seminariet!

tisdag 16 maj 2017

Angående P4 Gävleborgs inslag om illegala flyktingar!

Med anledning av P4 Gävleborgs inslag nu på morgonen om personer som befinner sig illegalt i Sverige;


- Lars Beckman säger i en kommentar till P4 Gävleborgs inslag på morgonen att det är helt oacceptabelt att människor befinner sig illegalt i Gävleborg och i Sverige.

- Den rapport från Riksdagens utredningstjänst som jag har tagit fram visar att det här är ett stort problem och enligt Migrationsverket kommer den här gruppen som befinner sig illegalt i Sverige öka kraftigt säger Lars Beckman.
- Man har rätt att komma till Sverige och få sin sak prövad, men om man får ett nej efter överklaganden i alla instanser så har man en skyldighet att lämna Sverige säger Lars Beckman vidare.

- För att säkerställa att de lagar och regler som finns efterlevs måste polisen få de resurser som behövs för att hitta och avvisa de som befinner sig i Sverige illegalt säger Lars Beckman vidare. I Moderaternas vårbudgetmotion avsätts resurser för ytterligare 125 poliser till Gävleborg avslutar Lars Beckman
-

söndag 14 maj 2017

Stark allians mot en trött och slutkörd mp/s regering!

Klargörande #pldebatt Mot en slutkörd handlingsförlamad mp/s regering fylld av inre konflikter står en pigg och framåt allians som vill/kan utveckla Sverige! Ser man ett samhällsproblem kan man också lösa det!

På måndag blir det två intressanta företagsbesök i Hudiksvall och en trevlig medlemslunch

Imorgon blir det två intressanta företagsbesök i Hudiksvall, och ett trevligt lunchmöte med medlemmar.

Pressinbjudan!


Måndag den 15 maj besöker riksdagsledamot Lars Beckman (M) Hudiksvall. Lars Beckman kommer att besöka Sten Olofssons Åkeri i Iggesund tillsammans med kommunalråd i opposition Jonas Holm samt Hexatronic.

Syftet med besöket på Sten Olofssons Åkeri är att diskutera hur det föreslagna förslaget om en kilometerskatt skulle påverka företaget och åkerinäringen i Sverige. Sedan tidigare har regeringen infört en automatisk uppräkning av drivmedelsskatterna i Sverige samt fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga.

Vid ett lunchmöte för medlemmar kommer Lars Beckman (M) att presentera en aktuell RUT rapport om utrikesfödda som arbetar och driver företag i Gävleborg. Media har möjlighet att komma till M partilokalen klockan 13.30 för en genomgång av rapporten.

Programmet för dagen enligt nedan och media är välkommen att delta vid besöket hos Sten Olofssons åkeri klockan 11.


11.00
Studiebesök på Sten Olofssons Åkeri i Iggesund
Rundvandring, information om företaget samt diskussioner om aktuella hot och möjligheter för företaget
Deltar: VD Sten Olofsson samt annan företagsrepresentant.

Se : www.stenolofssons.se


På eftermiddagen besöker M Hudiksvall och Lars Beckman

Studiebesök på Hexatronic .
Platschef Håkan Bäckström samt några till visar runt i företaget samt en diskussion om utmaningar och möjligheter.

Se : hexatronic.com

Deltar från Hudiksvall :

Jonas Holm , kommunalråd i opposition
Håkan Rönström , vice gruppledare
Richard Schleenvoigt , föreningsordförande
Adam Rydstedt , länsordförande MUF

För mer information,

Kontakta Jonas Holm 070 328 94 06 eller Lars Beckman 070 361 36 96

torsdag 11 maj 2017

Riksdagen säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar!


Nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Regeringen har föreslagit att det ska stå tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan. S, MP och V reserverar sig och vill istället att utskottet säger ja till regeringens förslag.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar i vården bygga på bland annat följande principer:

Människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
Behovs- och solidaritetsprincipen: resurserna bör fördelas efter behov.

Göra lagen tydligare


Regeringen har lämnat ett förslag om en lagändring som ska göra det tydligare att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte åsidosätts. När ett landsting låter någon annan utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen ska avtalet även innehålla villkor om detta. Syftet med regeringens förslag är att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Riskerar få negativa konsekvenser


Socialutskottet konstaterar att antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt under senare år och att omkring 650 000 personer numera har en sådan försäkring. Utskottet anser dock att regeringen inte har visat att det på grund av de privata sjukvårdsförsäkringarna görs avsteg från de principer som gäller inom hälso- och sjukvården. Regeringens förslag riskerar snarare att få negativa konsekvenser för tillgängligheten inom den offentliga hälso- och sjukvården, menar utskottet, som inte tycker att regeringen har visat att det finns något behov av den här lagändringen. Därför föreslår socialutskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.

Ställningstagandet innebär att utskottet säger ja till motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna.

S, MP och V håller inte med


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringens förslag är väl avvägt och vill att riksdagen säger ja till det. De delar regeringens bedömning att lagändringen behövs för att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Kontaktperson för media


Cecilia Persson, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 43 67, e-post cecilia.persson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut


Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

tisdag 9 maj 2017

Hur många gömmer sig illegalt i Sverige?

Om du läser Gestrikemagasinet på nätet så kan du ta del av den rapport från Riksdagens utredningstjänst som jag har tagit fram som visar hur många som gömmer sig illegalt i Sverige.

Det är helt oacceptabla nivåer som det handlar om, och tyvärr har regeringen tappat kontrollen över vilka som befinner sig i Sverige.

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Civilutskottet säger i huvudsak ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden till regeringen, bland annat om att uppmana regeringen att följa upp de nya reglerna.

Regeringens förslag innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande. Avlägsnande ska användas vid otillåten bosättning på mark, i en byggnad eller liknande när ägaren vill att personen eller personerna i fråga flyttar. Syftet är att det ska bli enklare för bland annat markägare att få tillbaka sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig otillåtet på en plats ska få en rättssäker process. Civilutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak ska säga ja till regeringens förslag men föreslår två ändringar. Utskottet vill att tidsfristen för ett avlägsnande ska vara fem dagar och inte en vecka från det att den som bosatt sig utan tillstånd blev underrättad om verkställigheten, det vill säga att ett avlägsnande ska genomföras. Utskottet vill också att Kronofogdens handläggningstid i fråga om verkställighet ska bestämmas till tre veckor i stället för fyra från det att handlingarna kom in.

Viktigt att följa upp de nya reglerna


Civilutskottet anser att det är viktigt att regeringen noga följer utvecklingen och tillämpningen av de nya reglerna för att säkerställa att de får avsedd effekt. Därför bör regeringen senast årsskiftet 2017/2018 ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av de nya reglerna. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Utskottet föreslår ytterligare tre uppmaningar till regeringen:

Regeringen bör ta initiativ till att reglerna görs tydligare kring polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ett ingripande mot en otillåten bosättning enligt polislagen.
Alla som har identifierats som otillåtna bosättare vid Kronofogdens utslag ska ha samma ansvar för kostnader. Regeringen bör återkomma med ett lagförslag om detta.
Regeringen bör ta initiativ till att sökandens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande, begränsas.

Invändningar mot utskottets förslag


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande om svarandenas ansvar för kostnader. Om de som identifierar sig genom att yttra sig i målet får ett kostnadsansvar ser partierna en risk att personer kommer att tveka att göra invändningar i målet.

Vänsterpartiet reserverar sig dessutom mot utskottets förslag till ändringar i regeringens förslag. V ser inte heller något behov av tillkännagivande om uppföljning av de nya reglerna. Partiet är även emot tillkännagivandet om begränsningar av sökandens kostnader.

Kontaktperson för media


Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, e-post miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut


Onsdagen den 17 maj. Debatten sänds via webb-tv.

måndag 8 maj 2017

Debattartikel i Aftonbladet idag om att översyn av lag om dubbdäck är nödvändig!

Sverige är större än Stockholm konstaterar vi på Aftonbladet debatt idag. En nationell lagstiftning måste självklart vara anpassad för hela Sverige vilket dagens lagstiftning om dubbdäck inte är. En översyn av lagen nödvändig.
I Gävle är det nysnö nu på morgonen!

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/knyy9/ar-lagen-om-dubbdack-bara-for-stockholm

söndag 7 maj 2017

4 företagsbesök i Ljusdal på måndag

Imorgon måndag blir det 4 spännande och intressanta företagsbesök i Ljusdal tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lasse Molin och regionrådet i opposition Maria Molin . Företagarnas ordförande Katarina Svender följer med oss också med på besöken 😊👏 Gilla #Företagsamhetlördag 6 maj 2017

20% tjänstgöring med 100% i lön - är det rimligt?

Gävle kommun har ett beslut om att alla anställda ska ha rätt till heltid. Det betyder att det finns hemspråkslärare med 20% tjänst men 100% lön! Det finns inte några andra arbetsuppgifter om det är en språklärare. Tycker du att det är rimligt med 20% tjänstgöringsgrad men 100% i lön? Bara på det här området kostar det kommunen cirka 7 miljoner i onödiga kostnader!

onsdag 3 maj 2017

Företagsbladet skriver om Moderaternas vårbudgetmotion. Läs om hur Gävleborg gynnas av M politik!

Här kan du läsa om vad Moderaternas vårbudgetmotion betyder för dig som bor i Gävleborgs län.
http://www.foretagsbladet.se/articles/view/hela-sverige-ska-jobba

tisdag 2 maj 2017

Presentation av Moderaternas vårbudgetmotion

Riksdagsledamot Lars Beckman och Jonas Holm kommunalråd i opposition Hudiksvall presenterar Moderaternas vårbudgetmotion för 2017

Den 3 maj presenterar Riksdagsledamot Lars Beckman Moderaternas vårbudgetmotion för 2017 i Hudiksvall tillsammans med Jonas Holm kommunalråd i opposition i Hudiksvall.

Moderaterna har en heltäckande budget där stora offensiva satsningar som gynnar Gävleborgs län presenteras. Moderaterna avvisar också ett flertal av regeringens budgetförslag som allvarligt skadar näringslivet – och därmed jobben – i Gävleborg och Sverige.

Under presentationen kommer Jonas Holm kommunalråd i opposition att presentera lokala siffror för Hudiksvall och Gävleborg tillsammans med Lars Beckman om hur Moderaternas förslag kommer Gävleborgs län till del.


Medverkande: Lars Beckman riksdagsledamot, Jonas Holm kommunalråd i opposition samt Mira Jonsson VD A-Assistans.


Kontakt:
Lars Beckman
070 361 369 6

Jonas Holm
070 328 94 06
Oroande utveckling av sexualbrott i Gävleborg och Sverige!

På förmiddagen presenterade Anders Jansson ordförande i omvårdnadsnämnden i Gävle och Adam Rydstedt ordförande MUF Gävleborg, den här rapporten tillsammans med mig, från Riksdagens utredningstjänst om utvecklingen av antalet brott på några områden. Det är viktigt att samhället har nolltolerans mot brott!

http://www.foretagsbladet.se/articles/view/otrygghet-och-brottslighet

måndag 1 maj 2017

Pressträff: Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Pressinbjudan! – Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Riksdagsledamot Lars Beckman (M) presenterar en av honom beställd utredning från Riksdagens utredningstjänst rörande utvecklingen av antalet anmälda brott och antalet dömda på några utvalda områden för Gävleborg och Sverige sedan 2005 - 2016 . I samma rapport redovisas även utvecklingen över upplevd trygghet i Gävleborg och Sverige.

Det här är uppdraget och resultatet som redovisas för media på pressträffen:

 Uppdragsgivaren önskar en sammanställning av hur upplevd otrygghet; antalet anmälda fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; utsattheten för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; antalet dömda för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande samt antalet avskrivna fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande har utvecklats mellan 2005 och 2016. Sammanställningen ska visa situationen i hela landet samt i Gävleborgs län.


Utvecklingen visar på en mycket stor förändring de senaste åren vilket kommer att redovisas per år från 2005 till och med 2016.

 På tisdag morgon träffar Riksdagsledamot Lars Beckman företrädare för Polisen Gävleborg för ett samtal om aktuella frågor och pressträffen sker efter det mötet.

 På pressträffen medverkar Riksdagsledamot Lars Beckman, Anders Jansson Ordförande för Moderaterna Gävle tillika ordförande i omvårdnadsnämnden samt MUF Gävleborg distriktsordförande Adam Rydstedt.

Anders Jansson informerar om projektet Trygghetsteam som har som syfte att öka tryggheten i Gävle. Ett samarbete mellan omvårdnadsförvaltningen och Räddningstjänsten.

Riksdagsledamot Lars Beckman redovisar M förslag för att förändra utvecklingen.


För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

lördag 29 april 2017

Sänkt skatt för pensionärer!

= Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare =

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. I Moderaternas kommande vårmotion ingår därför satsningar för att sänka skatten för pensionärer samt göra det mer lönsamt för äldre medarbetare att fortsätta arbeta. Det berättar Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, i en intervju med Sveriges Radio i dag.

Vi vill stärka ekonomin för pensionärer och för äldre medarbetare som fortsätter arbeta – alla de som gjort rätt för sig och varit med och byggt Sverige starkt. För alla som tjänar upp till ungefär 170 000 kronor om året jämnar vi ut skillnaden, så det inte är högre skatt på pension. Det är sjätte gången vi föreslår en skattesänkning för pensionärer, säger Ulf Kristersson.

Vill vi på längre sikt ha bra pensioner då måste fler människor jobba lite högre upp i åldrarna. För de mest erfarna medarbetarna gör vi det därför mer lönsamt att arbeta. Och samtidigt tar vi bort den speciella löneskatt som regeringen infört på pensionärer, så att det blir billigare att anställa pensionärer, betonar Kristersson.
Det här ingår i hela vår arbetslinje och tanken att fler, både yngre och äldre, ska jobba. Och det är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för 500 000 nya jobb och ta bort jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda, avslutar Ulf Kristersson.
Moderaterna satsar närmare 4 miljarder kronor per år för sänkt skatt för pensionärer och erfarna medarbetare:

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare tas bort för årsinkomster mellan 120 000 och 168 000 kronor. Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år. För inkomster över 168 000 kronor och upp till cirka 360 000 kronor sker en avtagande skattesänkning. Förslaget omfattar 1,45 miljoner pensionärer.

Sänkt skatt för seniora medarbetare
Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år. Det innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och att sysselsättningen ökar med mellan 1 000 till 4 000 personer.

Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare
Den särskilda skatt på äldre anställda som regeringen införde 2016 bör avskaffas.

Moderaternas satsningar för att stärka ekonomin för erfarna medarbetare och pensionärerLäs intervjun med Ulf Kristersson här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310- Posted using BlogPress from my iPad

M föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer. Lyssna på SR Ekot

Moderaterna föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310

torsdag 27 april 2017

Sluta diskriminera ridsporten skriver jag i Gefle Dagblad idag!

Det är inte rimligt att staten bestämmer vilken sorts friskvård som arbetsgivaren och medarbetaren tycker är lämpligt skriver jag i GD idag. Särskilt anmärkningsvärt är det att ridsport (!) inte räknas som friskvård.

Pressmeddelande; Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!


Pressmeddelande;  Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!
 

I Sverige har vi en lagstiftning om dubbdäck med datum som sannolikt är anpassade efter Stockholms klimatzon (läs partikelhalter på Hornsgatan) . Man ska enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Sverige är ett avlångt land med olika klimatförutsättningar i de olika landsändarna. Att endast ha ett datum som ska gälla i hela landet blir ett för trubbigt verktyg, då det i mitten av april kan råda vinter uppe i Norrland. Det visar inte minst det trafikkaos som uppstod i Gävleborg och stora delar av Sverige under veckan.

Lars Beckman har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturministern om hon är beredd att göra en översyn av lagen med anledning av det datum som finns inte fungerar som det var tänkt. Dels beroende på att bilister byter till sommardäck för tidigt och dels för att belastningen på Sveriges däckverkstäder blir för stor under kort tid.
 

- Jag tycker att en översyn av lagstiftningen vore på sin plats och att vi skulle kunna titta på Norges modell för dubbdäcksbyte. Där har man förlängt dubbdäckstillståndet två veckor i de nordligaste länen säger Lars Beckman (M) i en kommentar till ministerns besked.

 - Det är helt enkelt inte rimligt med ett datum i mitten av april i ett land där det inte är ovanligt att det förekommer halka snö och kyla till maj säger Lars Beckman vidare.

 
- Att ministern inte är beredd till en översyn av lagstiftning som går helt emot riksdagens nollvision för noll döda i trafiken är inte acceptabelt. En översyn kan ju visa om lagen fungerar som den var tänkt, och om den inte gör det, vilka åtgärder man ska vidta för att få en fungerande lag avslutar Lars Beckman.


Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborg

070 361 36 96
 

Ministerns svar i sin helhet bifogas:

 
Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn som dras av sådant fordon,  vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december– 31 mars när vinterväglag råder.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19) innebär att dubbade däck får användas den 1 oktober – 15 april och även längre än så när det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
 

Det är av största vikt att rätt däck används vid vinterväglag. Det senaste halvåret visar att det kan ske snabba omslag i väderleken. Det har varit kraftiga snöfall i Stockholm i början av november, halt väglag i delar av landet under påsken och en klass tvåvarning för snö i nordvästra Svealand och sydligaste Norrland i slutet av april. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen. I september 2016 antogs en nystart för Nollvisionen – ett intensifierat arbete för trafiksäkerhet i Sverige.  Redan i dag får dock dubbdäck användas när vinterväglag befaras.  Just nu planeras ingen översyn av däckbestämmelserna men jag följer utvecklingen noga.

 

Stockholm den 25 april 2017


 

Anna Johansson

 


 

måndag 24 april 2017

Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor!


Vi i Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor. Det är dags för S att ge besked. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn, skriver Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Jakob Forssmed på Svenska Dagbladets debattsida.

 

För att Sverige ska fungera behövs en skola som ger goda kunskaper, en tillgänglig vård med hög kvalitet och en omsorg som ger alla det stöd och hjälp som behövs i vardagen. Välfärd med hög kvalitet är något som vi garanterar varandra oavsett storlek på plånbok eller var du bor. Det ska vi värna.

 Sverige förändras, befolkningen blir äldre och det riskerar att bli färre som betalar den skatt som ska användas till välfärd för fler. Då krävs det mer än någonsin att vi använder våra gemensamma medel så bra som möjligt för att få den bästa möjliga kvaliteten. Här är de ideella och fristående krafterna inom välfärden avgörande. De går före och prövar ny teknik, jobbar med olika arbetsformer, tillför mervärden och driver utvecklingen inom skolan, vården och omsorgen framåt. Det ska vi ta till vara på – inte förbjuda och stänga ned. Vi tror att mångfald och valfrihet driver kvalitet – och är i sig en kvalitet eftersom vi är olika och har olika behov och önskemål.

Det är dags för Socialdemokraterna att ge ett besked om välfärden. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn om välfärdens långsiktiga villkor som garanterar såväl hög kvalitet som valfrihet och mångfald. Dessutom måste S ge besked om de vill införa ett skollotteri som regeringens skolkommission har föreslagit. Ett sådant förslag skulle kraftigt inskränka valfriheten.

 Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor, men i den ingår inte ett vinsttak eller ett skollotteri, som skulle ha långtgående konsekvenser för mångfald och valfrihet. Våra utgångspunkter för att garantera ordning och reda i välfärden är:

Nationella kvalitetskrav. Nationella kvalitetskrav för samtliga verksamheter inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven ska framför allt utgå från resultat och utfall. Kvalitetsuppföljningen ska i första hand fokusera på mätbara resultat, inte på att mäta insatta resurser. Kraven ska gälla både fristående och offentliga huvudmän.
  • Öppenhet och transparens. För att skapa förutsättningar för människor att göra bra val mellan alternativen inom välfärden krävs mer öppenhet och transparens. Alla föräldrar ska känna sig säkra på att skolan de väljer åt sitt barn håller god kvalitet.
  • Generell tillståndsplikt, samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden. En generell tillståndsplikt bör införas för att få bedriva skola, hälso- och sjukvård, omsorg och verksamhet inom socialtjänst och LSS. En del av tillståndsprocessen ska utgöras av ledningsprövning för offentlig verksamhet och ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter. Kraven bör så långt som det är möjligt vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.
  • Skärpta sanktioner. För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna behöver även dagens sanktioner skärpas och förstärkas. Sanktionerna ska gälla både fristående och offentliga huvudmän. Om en kommunal skola inte håller tillräckligt goda resultat kan kommunen ytterst förlora möjligheten att fortsätta driva den skolan.

Om regeringen avstår från att söka en bred samsyn och i stället lägger förslag mot riksdagens vilja och som inskränker valfriheten då är Alliansen beredd att använda de medel som finns i riksdagen för att hindra införandet.

 
Det är tydligt att Stefan Löfven är klämd mellan Jonas Sjöstedts villkor för Vänsterpartiets budgetstöd och en sansad debatt om vad välfärden faktiskt behöver. Det är olyckligt, men Stefan Löfven valde själv att försätta sig i den positionen när han tog makten med Vänsterpartiets stöd. Nu försöker Socialdemokraterna att både vara för och emot Reepalus utredning på samma gång. I samband med sin kongress har man givit besked om att stoppa vinster i all fristående välfärdsverksamhet, samtidigt som regeringsföreträdare har pekat ut att enbart skolan ska omfattas av ett vinsttak. Det är ohållbart.

Framtiden för skolor, vårdgivare och äldreboenden som drivs av fristående huvudmän rör framför allt barn, patienter, äldre och medarbetare. Det är människor i hela landet som drabbas av Socialdemokraternas oförmåga att ge besked i valfrihetsfrågan. Närmare 340 000 barn går varje dag till en förskola eller skola som drivs av en fristående aktör. Knappt hälften av alla vårdcentralsbesök sker i en privat verksamhet. Samtidigt får mer än 200 000 personer varje månad lön från en fristående utförare i skola, vård och omsorg.

 
Socialdemokraternas oförmåga att ge besked om välfärden försvagar Sverige. Små vårdgivare vågar inte anställa ny personal och verksamheter som hade kunnat växa stagnerar. Det är en direkt effekt av att Socialdemokraterna valt makten framför en bra välfärd.

 

När Socialdemokraterna nu har haft sin kongress och Reepalu snart lämnar sitt slutförslag har partiet ett utmärkt tillfälle att ge sitt svar på hur välfärden ska se ut. Hundratusentals elever, patienter och anställda runt om i landet har rätt att få veta vad Socialdemokraterna vill ska hända med deras skola, vårdcentral eller arbetsgivare. Då bör även Stefan Löfven ge besked om han vill införa ett skollotteri som regeringens Skolkommission har föreslagit.

 

Alliansen har tagit ansvar och gemensamt givit besked om våra utgångspunkter för en långsiktig överenskommelse om välfärden. Vi har dessutom drivit genom flera av våra förslag i riksdagen. Valfrihet och mångfald har kommit för att stanna. Nu är det dags för S och Stefan Löfven att ge sina besked. Om regeringen väljer att lägga fram ett förslag mot riksdagens vilja kommer vi att rösta emot det. Sverige har inte råd med en politik som sätter ideologi framför en välfärd som fungerar.

 
Anna Kinberg Batra

partiledare (M)

Annie Lööf

partiledare (C)

 Jan Björklund

partiledare (L)


Jakob Forssmed

tf partiledare (KD)
lördag 22 april 2017

Seminarium om sjöfyllerilagen i Sveriges Riksdag. Känn dig varmt välkommen!


Den nya sjöfyllerilagen fyller snart sju år
– en rättsosäker lag som saknar legitimitet
och inte bidrar till sjösäkerheten?

Lagom till sommaren vill vi välkomna dig till ett spännande frukostseminarium om den nya sjöfyllerilagen som infördes för snart sju år sedan.

Ända sedan dess tillkomst har den världsunika lagen varit starkt kritiserad för att vara rättsosäker i tillämpningen, sakna legitimitet och inte minskat antalet allvarliga olyckor. Den nya sjöfyllerilagen kostar också samhället stora summor pengar, eftersom den är dyr att underhålla och har påverkat båt- och turistnäring negativt med intäktsbortfall som följd. Dessutom är påföljderna i jämförelse mycket hårda för små avsteg utanför lagens gräns. Allt fler röster höjs nu för att lagen måste utvärderas. Hur kan vi komma loss från grundet?

Tid: 17 maj klockan 07.30
Plats: Myntmatsalen, Sveriges Riksdag

Program:
07.30 Frukost
08.00 Jim Huzell, affärskonsult – Kort introduktion om vad frågan gäller.
Mats Edenius, professor – Vad vet vi om lagens effekter?
Ulf Hallström, tidigare chef för Sjöräddnings- och Beredskapsenheten på Sjöfartsverket - Hur bör
lagen utvärderas och vilka justeringar bör komma till för att främja säkerheten till sjöss?
André Persson, författare – Ett par smakprov från kommande bok ”Kustbevakningen - En berättelse
om myndigheten som gick på grund”
08.35 Diskussion och avslutande samtal
09.00 Seminariet slut

Meddela att du kommer till: lina.nygren@riksdagen.se

Om du kommer utifrån gäller följande – Ingång Riksgatan 1, där ska du anmäla dig till vakten. Medtag legitimation. Med anledning av att besökande måste passera riksdagens säkerhetskontroll, är det viktigt att du kommer i god tid.

Välkomna!
Maria Stockhaus (M)
Lars Beckman (M

fredag 21 april 2017

Företagsbesök på Durotapeter idag

Idag blir det företagsbesök på anrika Durotapeter i Gävle arrangerat av M Gävleföreningen under Gun Lundberg trygga ledning. Vi är 10 förtroendevalda som besöker företaget så god uppslutning! Ägaren och VD Björn Andersson brukar ha raka och ärliga synpunkter på aktuella samhällsfrågor så det blir ett intressant besök idag.

torsdag 20 april 2017

Inlämnad fråga till statsrådet om datum för däckbyte med anledning av blixthalka i påsk


Fråga 2016/17:1246 Datum för däckbyte

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 Sverige är ett stort och avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning, som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april, så är det självklart många bilister som förhåller sig till detta datum och byter däck.

Datumet är sannolikt satt för att passa bilister i Stockholm och södra Sverige. Ibland blir det dock olyckligt med ett datum så tidigt på våren. 2017 är ett sådant år där det nu under påsken inträffade blixthalka och snöstorm, som innebar stora trafiksvårigheter för bilister som körde norrut. Detta hände även i andra delar av Sverige. Polisen gick till och med ut och varnade bilister och bad att de skulle byta tillbaka till vinterdäck om de hade bytt till sommardäck.

Sveriges riksdag har antagit en nollvision om antalet döda i trafiken, och ett datum för vinterdäcksbyte som inte är anpassat efter normalförhållanden i Sverige går emot den visionen. Det finns även andra praktiska problem. Det blir ett mycket stort tryck på Sveriges däckverkstäder när många bilister ska byta däck på ett par veckor.

Det logiska vore att ha ett datum för vinterdäcksbyte, om man överhuvudtaget ska ha det, som är bättre anpassat till det klimat som råder i Sverige. Ett lämpligt datum för huvuddelen av Sverige vore sista april, men för fordon i norra Sverige skulle det till och med kunna vara ännu senare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Är statsrådet beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte?
 
Lars Beckman
(M)

tisdag 18 april 2017

Sandviken ikväll!

Ikväll blir det besök hos M vännerna i Sandviken. Ser fram emot en bra diskussion om hur Gävleborg och Sverige kan få fler i jobb och ökad företagsamhet!

måndag 17 april 2017

Kommer det ett igångsättningsbesked från regeringen för Gävle Hamn imorgon i budgeten?

Kommer det besked om Gävle Hamn imorgon från regeringen? Trafikverket och hela regionen väntar på igångsättningsbesked!

Hela svaret från MP ministern - som alltså är fel i sak.

Det här var svaret jag fick från statsrådet på min fråga om hur SVT agerade mot en undersköterska. Hon verkar okunnig om att man inte kan anmäla SVT och SR till granskningsnämnden för webbpubliceringar. Det kan du läsa här i Företagsbladet!

 
Svar på fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M) Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd i syfte att skydda svenska medborgare mot de statliga medierna.

Radio och tv i allmänhetens tjänst bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Public service-företagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR) är självständiga aktiebolag. Deras verksamhet styrs på en övergripande nivå genom fleråriga sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen fastställt.

I SVT:s uppdrag enligt sändningstillståndet ingår bland annat nyhetsförmedling och samhällsbevakning utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Sändningstillståndet uppställer också vissa villkor utifrån ett medieetiskt perspektiv, t.ex. villkor om att den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

 De nuvarande sändningstillstånden för SVT, SR och UR gäller 2014–2019. Hur radio och tv i allmänhetens tjänst ska regleras i framtiden kommer att bli en central fråga för den parlamentariska public service-kommittén. Kommittén, som tillsattes i februari 2017, har inledningsvis i uppdrag att utreda finansieringen av public service. Regeringen har aviserat att kommittén kommer att få ett tilläggsdirektiv med uppdrag att utreda de framtida villkoren för och regleringen av public service i det moderna medielandskapet.

 

 

Stockholm den 12 april 2017

 

 

Alice Bah Kuhnke
                                                                                                                                                         

Det är viktigt att utrikesföddas kompetens tas tillvara både som medarbetare men även som företagare.

Företagarnas olika ordföranden i Hälsingland hakar på den RUT rapport som jag har tagit fram om utrikesfödda, och det i en debattartikel på Hela Hälsingland.

Vill du sett inslag i SVT Gävleborg från vårt rundabordssamtal så kan du se det här!

En längre artikel kan du läsa på Företagsbladets hemsida och den artikeln hittar du här!

Enigheten var stor vid samtalet och många konkreta förslag fördes fram:

• Attityden till både företagsamhet och arbete måste förbättras
• Det måste alltid löna sig att arbeta istället för att passivt leva på bidrag
• Det finns lediga arbeten inom många branscher men den sammantagna effekten av olika bidrag gör att det kan vara mer lönsamt att leva på bidrag istället för att arbeta. Konsekvensen blir att många inte söker de jobb som finns.
• Det är viktigt att lära sig svenska och att integreras i det svenska samhället
• Likaså att förstå värderingar och inställning till samhället är också mycket viktigt
Några röster:
- Kan man inte svenska så kan man varken arbeta eller driva företag.
- Idag tar det för lång tid efter det att man kommit till Sverige innan man kommer i kontakt med arbetslivet.
- Man borde både kunna arbeta och lära sig svenska samtidigt.
- På SFI kan en advokat från Ukraina gå i samma klass som någon som inte har några som helst läs- och skrivkunskaper, vilket visar hur dåligt dagens system fungerar.
Skatter har också en stor betydelse för företagen.
- Om man får behålla en större del av vinsten kan man utveckla sitt företag genom att göra investeringar i det egna företaget.
- De företag som är verksamma inom vård och omsorg är mycket oroliga för den vinstdebatt som förs. De förstår inte hur viktigt det är att även de här företagen också måste få bygga upp en ekonomisk buffert.
- Ett avslutande råd från är att politiker borde besöka bland annat England och Minnepolitis och ta reda på hur det kommer sig att så många blir företagare där istället för att vara en passiv bidragstagare som i Sverige. Vad kan ni politiker lära av er av dem?

torsdag 13 april 2017

Ljuger ministern eller här hon okunnig om hur systemet fungerar med granskningsnämnden för radio och tv?


 Pressmeddelande: Ljuger ansvarigt statsråd eller är ministern okunnig om gällande regelverk?
 
Med anledning av att SVT Nyheter på sin webb namnpublicerat en undersköterska som larmat om brister i vården så ställde jag frågor till ansvarigt statsråd om vilka åtgärder hon är beredd att vidta.

Svaret är häpnadsväckande. Ministern hänvisar till att en anmälan kan göras till granskningsnämnden för radio och tv, men den möjligheten gäller inte webbpubliceringar hos SVT utan endast sändningar som skett i etern.

Den frågan reds ut här:

 
Ministerns skriver i sitt svar till mig:

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

I Medievärlden konstaterar Mårten Schultz;

"SVT:s artikel publiceras nämligen bara på internet. I textform. Precis som väldigt många andra texter som publiceras inom ramen för public services olika hemsidor. Och här har inget hänt sedan Agneta Lindblom Hulthén reagerade ett decennium bort.

Granskningsnämndens befogenheter har inte vidgats och svtnyheter.se är fortfarande inte en tryckt tidning inom PO:s granskning – trots att det finns andra sätt att inordna sig i det pressetiska systemet. Det kan göras genom en frivillig anmälan, under förutsättning att det finns till exempel en ansvarig utgivare (vilket det naturligtvis finns för SVT:s sidor). Åtskilliga nättidningar har också gjort detta; Dagens Juridik var först ut. Men SVT har valt att inte göra det. Liksom Sveriges Radio. I tio år har public service ställt sig utanför det medieetiska systemet.

 Det innebär att det fortfarande inte finns något organ som har tillsyn över medieetiken på webbplatserna hos public service. Vi talar här om några av landets mest inflytelserika publicistiska plattformar, finansierade av licenspengar."

 I en kommentar till statsrådet svar säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M)


- Svaret från ansvarigt statsråd är direkt anmärkningsvärt. Antingen vet inte ministern hur gällande regelverk fungerar eller så ljuger hon avsiktligt. Hon klargör inte heller hennes inställning till om svenska medborgare ska ha rätt eller inte till att vara anonym på internet eller i sociala medier. Det är mycket allvarligt att en ministern inte svarar korrekt på frågor till Sveriges Riksdag avslutar Lars Beckman.

 

Frågan och svaret hittar du här:

 

tisdag 11 april 2017

Mycket intressanta samtal!

Mycket bra och intressanta samtal med utrikesfödda företagare från Gästrikland om hur jobben kan bli fler i växande företag. Konkreta förslag och idéer som jag kan ta med mig till Sveriges Riksdag. Vikten av språk, attityder till både företagsamhet och jobb samt skatter var några frågor som dryftades.

måndag 10 april 2017

Hur många utrikesfödda arbetar respektive driver företag i Gävleborg? Hur ska jobben kunna bli ännu fler? Rundabordsamtal med företagare från länet imorgon.


Pressinbjudan!

 
Riksdagsledamot Lars Beckman (M) presenterar en rapport från Riksdagens Utredningstjänst som visar hur många utrikesfödda som driver företag i Gävleborg samt hur många utrikesfödda som arbetar i Gävleborgs län.

Presentationen sker i samband med ett rundabordssamtal med företagare från Gästrikland.

 Vad vill företagen se för åtgärder så att vi får både fler företag som vill och kan växa och hur ska vi få fler utrikesfödda som driver företag?
 
På rundabordssamtalet medverkar:
 

Zahra Asgari,                                   Allt i hemmet i Gästrikland -  

Artan Dhiblawe,                               Artan Health Care Nordic AB -                          

Ahmet Bahceci,                               Vermigrön AB/Grönäpple AB -                        

Mehrdad Nesaei,                             Glasakuten

Emil Hussein,                                  Aktern&Fören

Suzana Stamenkovic                       Hushållstjänst

Jashar Jawanbakhtrad                     Coffeeshop Java

Mohammad Yazdani                        Tandakuten

 
Datum: 2017 04 11

Plats: Moderaterna Gävleborg, Drottninggatan 23, Gävle

Tid: 11.00


Medverkande: Riksdagsledamot Lars Beckman och ovanstående företagare.


För mer information, kontakta Lars Beckman 08-7865390

 

Frågorna som Riksdagens utredningstjänst har besvarat är:

 

Hur många som inte är födda i Sverige går till jobbet varje vecka i Sverige.
Hur många som inte är födda i Sverige går till jobbet varje vecka i Gävleborg?

Hur många som inte är födda i Sverige driver företag i Sverige?
Hur många som inte är födda i Sverige driver företag i Gävleborg?
Hur många sysselsätts av dessa företag.

lördag 8 april 2017

Grattis till den härliga hemmavinsten Brynäs!

Nu tar vi Frölunda även i nästa match!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Kungen hyllar blåljuspersonalen!

Kung Carl XVI Gustaf hyllar polisen, vården och räddningstjänstens arbete efter det misstänkta terrordådet, säger han i ett tal. Vi är nog många som håller med honom idag!

Behåll lugnet och lev som vanligt!


Säger jag till GD och AB ikväll med anledning av illdådet i Stockholm. Tankarna går till alla offer och deras anhöriga, och till all blåljuspersonal som kämpat hela dagen, och som fortsätter inatt.

Dags att gå och lägga mig men nu fortsätter polisen sjukvårdspersonal och andra inom samhällets blåljuspersonal och andra samhällsviktiga funktioner sitt viktiga arbete. Tack för er arbetsinsats!

torsdag 6 april 2017

Mitt anförande i Sveriges Riksdag igår om konsumentfrågor och konsumenträtt!


Igår hade vi en debatt i Sveriges Riksdag om konsumentfrågor som är mitt ansvarsområde i Civilutskottet inom Moderaterna tillsammans med vattenfrågor. Vill du se hela debatten så finns den på riksdagens hemsida, annars har du mitt anförande i text här nedan. Jag lyfter bl a fram att regeringen inte borde be statliga myndigheter att opinionsbilda mot den egna befolkningen, vilket tyvärr miljöpartiet försvarade i debatten. Jag poängterade också att s v mp gemensamma skattepolitik med allt högre skatter riskerar ökad överskuldsättning för de grupper med lägst inkomst.

 

Herr Talman,

 
Idag har vi en debatt om konsumenträtt här i kammaren.

Vi kommer att debattera konsumenträtt och konsumentpolitik. Här finns det skillnader i synen på konsumenten mellan Moderaterna och bl a socialdemokraterna  som jag återkommer till. Utskottet föreslår också riksdagen att fatta beslut om två tillkännagivanden.


 Det första är att regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning till konsumenter rörande snabblån och det andra rör lagreglerna vid köp av levande djur.

 
Där kommer min kollega tillika superexpert i ämnet Mats Green att återkomma senare i debatten med varför den frågan är så viktig.


I den här debatten kommer vi enbart att debattera de köp av tjänster och produkter som vi som konsumenter gör av privata företag.

 På ett område är konsumentskyddet ganska svagt i Sverige i förhållande till vad som gäller vid köp från privata företag och det är när vi som konsumenter köper tjänster av den offentliga sektorn.

 
Vilket konsumentskydd har vi när vi köper tjänsten förskola eller skola till våra barn? Vilket konsumentskydd har vi när det gäller köp av tjänsten sjukvård eller äldreomsorg?

 Där saknar vi till stor del rättigheter som gäller i andra fall. Det är i varje fall någonting vi kan reflektera över, och fundera på om inte konsumentskyddet i den delen kan behöva att stärkas.

 Under alliansregeringen var dåvarande regeringens mål för konsumentpolitiken att konsumenter ska ha makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. Målet utgick från konsumentens kapacitet att göra egna val, och från behovet av ett regelverk som underlättar för konsumenterna att göra medvetna och informerade val. Målet bör återinföras igen. 


En viktig utgångspunkt för Moderaternas konsumentpolitik är att konsumenterna ska kunna tillgodogöra sig information som är tillförlitlig om produkters pris och egenskaper, om produktionsmetoder, säkerhetsaspekter och vilken påverkan konsumtionen har på människor, miljö och klimat. 

 
Genom att vara påläst äger en konsument möjlighet att själv lösa frågeställningar som uppstår i samband med konsumtion.

 Den nuvarande regeringen verkar ha som mål att uppfostra eller att försöka styra svenska folket att konsumera och att agera efter diverse politiska önskemål. Det är tyvärr socialism i sin sämsta form. Vi moderater tror på människan och människans förmåga att fatta egna kloka beslut men det ska självklart finnas en lagstiftning i ryggen som värnar konsumenten i det fall det krävs.

 

Eftersom det är mitt första anförande i just konsumentfrågor så vill jag kort bara berätta om hur jag ser på de här frågorna:

-      Jag och moderaterna tror på marknadsekonomi. Kunder och säljare kan göra affärer med varandra utan politisk inblandning eller påverkan. Konsumtion är bra! Det finns partier och rörelser i samhället som gärna vill skuldbelägga oss konsumenter. Det tycker jag är fel. Istället är det bra att vi konsumerar. Det skapar ekonomisk tillväxt och leder i slutändan till ett bättre samhälle när fler får jobb och vi konsumenter får nya spännande produkter eller tjänster att köpa. Teknisk utveckling är bra och leder ofta till en mindre miljöpåverkan.
 

-      Krediter är bra och behövs i en ekonomi. Det möjliggör för vanliga konsumenter att köpa sin bostad eller bil och andra angelägna investeringar. Ibland behövs även ett litet kortfristigt lån för att hushållet ska klara en oförutsedd utgift. Tyvärr har ju för många hushåll för lite sparat kapital för att klara just en sån situation.


-      Till och med telefonförsäljning är bra om det sker på rätt sätt. Jag har personligen blivit uppringd av Polisens idrottsförbund varje höst i många år och fått erbjudande om att köpa Nordisk Kriminalkrönika. Utan det samtalet så hade jag inte kunna köpa den utmärkta boken.

-      Reklam är bra! Utan reklam så skulle vi inte ha en fungerande press och ett stort utbud av tv och radiokanaler! Reklam hjälper till att förmedla information mellan oss konsumenter och säljare/producenter. En bra reklam med Zlatan hjälper Volvo att sälja mer bilar och så skapas det fler jobb i Sverige exempelvis.

 

Varje dag sker det miljontals affärer mellan säljare och köpare i Sverige. De allra flesta både konsumenter och säljare är seriösa och kräver inte en inblandning av någon, vare sig av konsumentverk kommunala konsumentvägledning Allmänna reklamationsnämnden reklamombudsman eller ytterst domstol. Det är för väl att det är så.

 
Är då allt frid och fröjd?


Nej, och det är alltså avarterna som vi i riksdagen har att hantera genom vår möjlighet att stifta lag. Det är regeringens ansvar att lägga fram en fungerande lagstiftning. När regeringen inte gör det så har vi i riksdagen möjlighet att ge tillkännagivande och i det här betänkandet så gör vi det på två områden.

 

Krediter är bra sa jag och det är det för de allra flesta och i de flesta fallen men när det gäller oseriös kreditgivning via tillexempel snabblån så ser vi moderater tillsammans med majoriteten i utskottet att det krävs fler åtgärder från regeringen.


Vi har sett avarter som måste rättas till och vi vill se att ytterligare åtgärder vidtas för att rätta till brister vid kreditprövning och den del av marknadsföringen som är för aggressiv.


Det är en oroande ökning av antalet ansökningar hos kronofogdemyndigheten för snabblån och den utvecklingen måste brytas. En av de viktigaste åtgärderna regeringen kan göra är att tillsynen skärps över kreditmarknaden genom att finansinspektionen ges en samlad kontroll istället för ett delat ansvar som det är idag mellan Konsumentverket och finansinspektionen.

 Tillgång till krediter stärker möjligheten att planera sin ekonomi och anpassa sin konsumtion över tid. Men när människor inte kan betala sina skulder och blir överskuldsatta blir följderna negativa.

 
 För den som är överskuldsatt naturligtvis men även för samhället i stort och borgenärerna. Att fler ska kunna lyfta sig ur en tillvaro som evighetsgäldenär – långtidsskuldsatt - är viktigt. ¨

Regeringen kan genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en skattepolitik bidra till att inte människor hamnar i skuldfällor. Höga skatter är en bidragande orsak till att en del hamnar i ett ekonomiskt utanförskap.

 Särskilt den med låga inkomster skulle tjäna på att skatterna sänks så att nettoinkomsten ökar efter skatt.  Då skulle också risken för en ekonomisk utsatthet minska.


Tyvärr har vi sett hur regeringen istället de senaste åren har höjt skatterna kraftigt vilket minskar nettolönen efter skatt. Igår gick till och med LO:s ordförande ut i Svenska Dagbladet och krävde ett stopp för kommunala skattehöjningar.

 När det gäller de kommunala konsumentvägledare som finns så tycker vi moderater att det är bra att kommunerna har det själva i samverkan med andra. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att en individ ska kunna planera sin ekonomi är kunskap.

Både kronofogden och konsumentverket gör värdefulla insatser för att stärka ungas kunskap om ekonomi, och TV programmet – Lyxfällan i TV 3 har säkert också bidragit till kunskap om ekonomi och överskuldsättning. TV 3 finansieras för övrigt av reklam så reklam är viktigt i ett samhälle.


För den som inte har tillgång till en kommunal skuldrådgivning så är Hallå Konsument viktigt.  Det är konsumentverket som efter ett beslut av alliansen driver en viktig verksamhet och har man tillgång till sociala medier så finns Hallå konsument där med snabba svar på frågor som ställs.  Det är en verksamhet som gärna får utvecklas än mer.

 
Utskottets majoritet vill att regeringen ska ta fram en lagstiftning mot sexistisk reklam. Här finns det all anledning att vara försiktig enligt min mening.

Vi som konsumenter är den bästa garanten mot dålig reklam. Tycker vi inte om reklamen så väljer vi helt enkelt bort produkten eller tjänsten så det ekonomiska straffet för företag som gör sexistisk reklam i Sverige är mycket högt.

  Det system som finns idag med reklamombudsmannen fungerar tillfredställande och kan i många fall leda till snabbare och skarpare åtgärder än vad som skulle kunna vara fallet med en lagstiftning. Ett skäl till detta är ju att Reklamombudsmannen kan fatta beslut som leder till ett mer önskvärt resultat än vad en domstol skulle kunna göra.

 
Avslutningsvis. Jag tycker mig se en trend från regeringen om att man vill styra både konsumtionsmönster och agerande hos svenska folket via politisk påverkan från statliga myndigheter.

 
Ett exempel är det uppdrag som konsumentverket fått att arbeta för en mer miljösmart konsumtion. Ett modeord som konsumentministern använder är nudging. Ett ord som säkert de allra flesta svenskar utanför Södermalm aldrig har hört talas om.

 Det tycker jag är en oroande utveckling. Jag tycker att vi som konsumenter själva ska få styra våra liv utan att få pekpinnar om än det ena och än det andra. Att upplysa är en sak men att försöka påverka är en annan. Jag hoppas att riksdagens majoritet är vaksam över åtgärder från regeringen som syftar till just påverkan och att vi tillsammans försöker stoppa det.


Vi står självklart bakom alla moderata reservationer i betänkandet och våra tillkännagivanden men för tids vinning yrkar jag endast på reservationen 5